کانادا سرزمین فرصت ها

CANADA LAND OF OPPORTUNITIES

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی


فاروق طینت

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

در بخش های قبلی، مهاجرت به کانادا را از طریق اسپانسرشپ فامیلی که شامل دو بخش یعنی اسپانسرشپ همسر و اطفال وابسته به آن و اسپانسر شپ پدر، مادر و پدرکلان و مادرکلان بود، به بحث گرفتیم. در این شماره در مورد طرق مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی را به بحث گرفته و طور مختصر معلومات ارائه میگردد.

در پهلوی مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشپ فامیلی، مهاجرت به کانادا از طرق پناهندگی راه دیگری است برای حصول اقامت دایمی در کانادا. برای وضاحت بیشتر، طرق مهاجرت به کانادا را ذیلاً جداجدا مورد بحث قرار میدهیم:

1.تقاضای پناهندگی از خارج از کانادا  Applying As a Convention Refugee or As a Humanitarian- Protected Person Abroad

 پناهنده به کسی اطلاق می گردد که خارج از وطن اصلی خود زندگی کند و روی ملحوظات نژادی، مذهبی، عقیده سیاسی، ملیت و یا عضویت در یک گروپ خاص اجتماعی و جنسیت حیات خود را در وطنش به خطر احساس کند و یا مورد تعقیب و شکنجه قرار گیرد و علاوتاً در کشوری که زندگی می کند، اجازه اقامت دایمی و کار و تحصیل نداشته باشد. هرکسی که در یکی از کتگوری های فوق قرار داشته باشد، می تواند به دفتر کمیشنری ملل متحد برای پناهندگانUNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) مراجعه و تقاضای پناهندگی نماید. دفتر مذکور متقاضیان پناهندگی را راجستر نموده و هرگاه تقاضای پناهندگی با دلایل و شواهد قوی ارائه شده باشد، بالایش غور نموده دوسیه را به سفارتخانه های یکی از کشورهای مهاجرپذیر راجع ساخته و تقاضا می نماید تا متقاضی پناهندگی را در مورد مهاجرت شان کمک نماید. بگونه مثال هرگاه دوسیه تقاضای پناهندگی فردی به سفارت کانادا راجع شود، سفارت کانادا در مورد جایگزینی فرد متقاضی یا اعضای خانواده اش که شامل درخواستی اش باشد، در کانادا تصمیم گرفته و بعد از طی مراحل و مصاحبه، معاینات صحی برایشان داده و ایشانرا به کمک مالی دولت فدرال کانادا به کانادا اعزام میدارند. در این حالت در حقیقت متقاضیان پناهندگی به اسپانسرشپ دولت فدرال کانادا، اقامت دایمی کانادا را حاصل نموده و از تاریخ ورود شان به کانادا برای مدت یک سال تمام مصارف شانرا دولت فدرال کانادا می پردازد. اکثریت هموطنان ما که از هندوستان و در سالهای اخیر از جمهوریت های آسیای میانه چون تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان وغیره به کانادا مهاجرت نموده اند، تحت پروگرام معین که Resettlement Assistance Program (RAP)نامیده می شود، وارد کانادا شده اند.

قابل تذکر است که دولت فدرال کانادا، سالانه به تعداد 7300 نفر از سرتاسر جهان تحت این پروگرام به صفت پناهنده می پذیرد. البته این تعداد تنها مربوط افغانها نبوده، شامل متقاضیان پناهندگی از تمام کشورهای که بنا بر شرایط موجوده در آنجا مردم مجبور به فرار می شوند، می باشد.

سهمیه سالانه که به هر کشور داده می شود، نظر به شرایط موجوده هر سال تغییر می کند. بعضاً اتفاق افتاده که متقاضیان پناهندگی طور مستقیم نیز تقاضانامه های شانرا بدون ثبت راجستر در دفتر UNHCR

به سفارت کانادا ارسال داشته اند و سفارت کانادا در مورد تقاضای پناهندگی شان غور نموده و تصامیم لازم اتخاذ کرده است.

کسانی که تحت پروگرام  Resettlement Assistance Program (RAP)به کانادا آمده اند، حین ورود به کانادا در میدان هوائی از طرف موظفین مربوطه استقبال گردیده و در فصل سرما برای شان البسه زمستانی توزیع و بعداً به مهمانخانه های مربوط ایمیگریشن کانادا در تورنتو و یا شهرهای دیگر ایالت انتاریو فرستاده می شوند. برای کسانی که محل اقامت شان در ایالات دیگر تعیین شده باشد، زمینه مسافرت شان آماده و موظفین اوشانرا تا پرواز شان همراهی می نمایند. در صورتی که پرواز به ایالت معینه تاخیر داشته باشد، زمینه بودوباش و غذای تازه واردین در هوتل تنظیم می گردد.

مهمانخانه های ایمیگریشن در کانادا که از چند هفته قبل پلان ورود تازه واردین را در دسترس دارند، تمام امکانات بودوباش تازه واردین را در مهمانخانه مهیا ساخته و تمام عیار آماده پذیرائی از مهمانان خود می باشند. افراد و خانواده های که به اسپانسرشپ دولتی به کانادا وارد می شوند، از امتیازات ذیل برخوردار می گردند:

- قرضه ترانسپورتیشن یا پول تکت طیاره برای انتقال شان به کانادا

- پذیرائی، رهنمائی و ترجمانی حین ورود به میدان هوائی کانادا

- در فصل سرما البسه زمستانی و در غیر آن پول برای البسه

- انتقال شان به مهمانخانه های ایمیگریشن

- اتاق و غذا تا وقتی که خانه کرایه و به منزل خود جابجا شوند

- جلسات معلوماتی در مورد حقوق، امتیازات و مسئولیت های شان در کانادا

- همراهی و ترجمانی برای شان برای گرفتن کارت صحی (OHIP)

- دیدن داکتر فامیلی، یافتن و کرایه کردن خانه

- پر کردن فورم هایOHIP و Social Insurance (SIN)

فورمه های کمک به اطفال Canada Child Tax Benefitsو غیره

- وسایل خانه از قبیل تخت خواب، موبل و فرنیچر، میز نان، کمپل، بالشت، روجائی، روی پاک وغیره

- پول برای وسایل آشپزخانه و کرایه ماه اول و آخر اپارتمان

- پول برای مواد غذائی، کرایه سرویس و کرایه ماهوار اپارتمان برای مدت یک سال از تاریخ ورود به کانادا (در بعضی موارد استثنائی این کمک برای دو سال هم داده می شود.)

منبع : پیام روز

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ساعت   توسط امید  |